Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 22:12

 

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Zoals ik het U reeds, bijna in real time heb uitgelegd heb zend ik U dit verslag op uw uitdrukkelijke vraag en in mijn hoedanigheid én van Commissaris voor de Rekeningen én van Vast lid.

Twee of drie weken geleden sprak ik met twee, drie enquêteurs. Tijdens het gesprek vertelde één van hen mij het ene en andere over het nakende pensioen van de heer Peeters en over het feit dat er links en rechts zou worden gezegd dat hij met Politeia zou gaan samenwerken voor de organisatie van evenementen. Op dat moment verwijst één van de aanwezige enquêteurs tevens naar de studiedag over de line-up en ‘NOSTRES’.        
Zo vernam ik dat de film was gemaakt door ‘NOSTRES’ en Politeia o.a. met medewerking van de zoon van de heer Walter Peeters. Hierop zou binnen de Dienst Enquêtes meer dan eens commentaar geleverd zijn, naar hetgeen mij werd gezegd.

In 2008 heb ik tweemaal over ‘NOSTRES’ horen spreken door een of andere enquêteur en één van hen overhandigde mij toen een print van een deel van de website van ‘NOSTRES’, waarop er een C.V. van de heer Walter Peeters te zien was, met enig commentaar over de activiteiten van dit bedrijf.       
Ik heb erover gesproken met Guy Cumps, maar ook met de heer Walter Peeters en ook een keer in plenaire vergadering van het Comité, waarbij ik opmerkte dat wat de heer Walter Peeters deed, onverenigbaar was met én zijn statuut van magistraat én zijn statuut van lid van het Vast Comité P (dit gebeurde tussen augustus en eind oktober 2008).        
Ik heb dan duidelijk tegen de heer Walter Peeters gezegd dat ik op het Comité P niet meer wilde horen spreken over ‘NOSTRES’. Dat ik dit niet compatibet, eigenaardig en onvoorzichtig vond, …          
Nochtans zie ik, in het begin van het jaar, rond maart denk ik, dat een lid van het personeel net een tekst voor Walter Peeters heeft vertaald waarin verwezen wordt naar een organisatie van NOSTRES en ontdek ik dat de heer Degrendele een andere tekst aan het vertalen was voor “onze advocaat”, die zou spreken op een studiedag medegeorganiseerd door NOSTRES en Walter Peeters. Ik zal hier elders en later op terugkomen.

 

In het verlengde van mijn gesprek met de enquêteur doe ik een aantal eerste verificaties en merk ik vooreerst het bijzonder hoge aantal bestelde boeken op alsook een bijkomende bestelling van dvd’s. Ik heb hierover ook een gesprek gehad met de griffier om bepaalde preciseringen te verkrijgen. Ik heb ook een gesprek gehad met de voorzitter van het Comité P, alvorens andere verificaties te verrichten. Ik heb ook nog contacten gehad met twee personen extern het Comité om over te gaan tot twee bijkomende verificaties. Zo heeft, “niets bijzonders” zoals de heer Walter Peeters dit deze morgen in plenaire vergadering heeft genoemd, NOSTRES een contract gesloten met Politeia voor de productie van een “master dvd”. Dit contract werd ondertekend door de heer Rentmeester en niet door mevrouw Claes, zoals deze morgen door de heer Walter Peeters gezegd. Dit contract was goed voor verscheidene duizenden euro.          
Het is in dit verband, geconfronteerd met wat ik een ongelukkige “vermenging van zaken” zal noemen, om niets anders te zeggen, dat ik deze ochtend heb gevraagd dat de heer Walter Peeters ons zou vertellen hoeveel er aan NOSTRES werd betaald in het kader van de studiedag naar de line-up en door wiens tussenkomst (direct of indirect). Uit het weinige dat ik wist en uit wat de heer Walter Peeters deze morgen heeft gezegd, blijkt voor deze studiedag, die voor het Comité P (26 560,07 euro verlies) zeer duur is uitgevallen, hetgeen volgt:

 

De heer Walter Peeters stelt aan het Comité P voor om een studiedag te organiseren (F en N) over “Line-up en fotoconfrontatie” in samenwerking met het CEP en hetCPS. Hij spreekt hierover met het Comité maar er is nooit sprake van hem noch van zijn zoon noch van ‘NOSTRES’.

Terwijl alle uitgeverscontacten o.m. met Politeia, o.a. voor de cahiers, gewoonlijk verlopen via de griffier en/of mezelf, soms via tussenkomst van de vertaalsters, onderhandelt de heer Walter Peeters hier zelf met Politeia en stelt hij een samenwerking voor met “NOSTRES” voor de productie van een film op dvd. Het contract wordt ondertekend door één van de co-“vennoten” van de heer Walter Peeters.

Ten minste één personeelslid (ik kom hier elders en later op terug) van het Comité P werkt mee aan de productie van deze film. Sommige uitgaven die verband houden met de productie en het draaien van de film (verplaatsingen, maaltijden, …) worden betaald door het Comité P, andere door Politeia, andere waarschijnlijk ook door ‘NOSTRES’. De zoon van de heer Walter Peeters is ook bij de onderneming betrokken, volgens sommigen, o.a. in de schoot van de Dienst enquêtes, in het kader van zijn studies.         
Wat betreft het (ten minste één) personeelslid van het Comité P, dit gaat om Franky Goossens waarvoor de griffier nochtans een vrij strikt werkkader heeft vastgelegd waartoe deze activiteit niet behoorde. Dit had onder meer tot gevolg dat hij zich niet binnen de voorziene termijnen heeft kunnen kwijten van andere (o.a. door of in samenspraak met de griffier, zelfs schriftelijk opgelegd) taken die hem waren toevertrouwd en die door de griffier waren bepaald.

 

De Heer Walter Peeters is zonder twijfel een belangrijke belanghebbende partij van NOSTRES. Zonder het Comité P hierover in te lichten, bereidt hij de fabricatiemodaliteiten voor, en voert hij de onderhandelingen hierover, voor een masterversie van een film (dvd) en stelt hij aan Politeia voor om deze film door NOSTRES te laten maken.     
Het contract voorziet in een masterversie en een bijdrage op dvd. 
Belangrijk op te merken is dat het Comité meer Cahiers (+dvd) heeft besteld dan ooit tevoren voor andere evenementen. Het is de heer Walter Peeters die mij heeft gevraagd om ze te bestellen, net als de bijkomende dvd’s.

 

Gezien al deze omstandigheden lijkt het mij, zoals ik deze morgen heb gevraagd, belangrijk te weten:

-        Hoeveel NOSTRES (onrechtstreeks) heeft ontvangen in het kader van de organisatie van deze studiedagen (boek en dvd inbegrepen) en van wie?

-        Of de zoon van de heer Walter Peeters betaald werd door NOSTRES? In welke hoedanigheid hij aan de onderneming heeft meegewerkt?

-        Of de heer Walter Peeters of wie anders ook van het Comité P (in om het even welke hoedanigheid) of een lid van de politie (in om het even welke hoedanigheid) een betaling kreeg uitgekeerd via NOSTRES

-        Hoeveel uren er door de leden van het Comité P in dit kader werden gepresteerd? Eventueel, welke indirecte kosten door het Comité P werden gedragen (verplaatsingen, maaltijden, gepresteerde uren, …)?

-        Of NOSTRES niet nog ergens anders opduikt in het geheel van de (indien men enkel en alleen de facturen bekijkt) onduidelijke prestaties in deze onderneming?

 

Ik kan ook niet anders dan opmerken dat de griffier over dit dossier heeft gesproken met de vorige voorzitter want ze weigerde de uitgaven als “comptable des dépenses” van het Comité te aanvaarden. Hierover werd ten minste twee/drie keer heftig gediscussieerd in het Comité, in plenaire vergadering of erbuiten.

Het klopt dat sommige bedragen bijzonder hoog zijn in het licht van het weinig gedetailleerde karakter van sommige facturen.

 

Mijns inziens roept het dossier verschillende andere vragen op en niet de minste:

-        Waarom zo’n constructie? Waarom het Comité hier niet in detail over inlichten?

-        Waarom zo’n totale kostprijs?

-        Waarom (zij het onrechtstreeks) zijn bedrijf en zijn zoon betrekken bij een (uiteindelijk dure) activiteit van het Comité?

-        Waarom de heer Franky Goossens in het avontuur storten zonder de griffier hierover in te lichten (en dit in strijd met de duidelijke instructies die zij aan betrokkene had gegeven)?

-        Waren er andere personeelsleden bij de onderneming betrokken?

-        Strookt dit alles wel met de deontologie van een magistraat, lid van het Comité P?

-        Zouden de voorzitter, de griffier (rekenplichtige van de uitgaven van het Comité P), de boekhouder, … geen bijkomende verificaties moeten verrichten? Ik blijf ervan overtuigd van wel!

-        Zou niet aan het Rekenhof moeten worden gevraagd om over te gaan tot die verificaties?

 

Meermaals verwijs ik hierboven naar dit of dat ander feit. Ik doe dit rekening houdend met de aard en de omstandigheden van de bespreking van vandaag in het Comité P. 

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Peeters
commenter cet article
9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 22:10

 

 

Onderwerp: Handelingen van de rechter Walter Peeters (Gerechtelijk Wetboek en art. 29 SV.)

 

 

De heer Walter Peeters, rechter in Dendermonde is thans werkzaam op het Vast Comité P.

 

Niettegenstaande zijn statuut op het Comité P alsook zijn statuut van magistraat, heeft hij sinds meerdere jaren via een vennootschap, verschillende activiteiten tegen betaling.

Tevens zou hij tenminste in 2008, via de voorzitter van de rechtbank, aan de FOD Justitie de terugbetaling gevorderd van onkosten die door het Vast Comité gedekt werden.

 

De heer WP heeft  op 7 augustus 2007 een CVBA gesticht (Bijlage A) en heeft daarvoor op internet publiciteit gemaakt (bijlage B).

 

Hij heeft in dit raam zelf tenminste twee of drie activiteiten georganiseerd en/of gepresteerd (bijlage C, D en E). In het raam van een dezer activiteiten heeft de heer WP zelf het contract onderhandeld en werd aan de CBVA meer dan 10000 euros betaald.

 

Voordien had de heer WP, weliswaar via een ander kanaal gelijkaardige activiteiten georganiseerd, waarvoor hij personeel van het Vast Comité P had ingezet (bijlage F en G en H). Een andere keer heeft tenminste een lid van het personeel (moreel gedwongen?) verlof genomen om de heer WP, in zijn organisatie bij te staan. Een van deze activiteiten heeft hem ook 4 a 5000 euros opgebracht.

 

De voorzitter van de rechtbank van Dendermonde zal zich zeker de briefwisseling met de heer WP herinneren i.v.m. zijn vraag tot terugbetaling van bepaalde gemaakte onkosten (o.a. Internet verbinding).

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Peeters
commenter cet article
24 janvier 2012 2 24 /01 /janvier /2012 19:08

Cumps, le plus finaud et malin mais surtout, le plus courageux de tous

 

 

Très propre sur lui, c’est le plus malin (au sens biblique) de tous. A l’entendre ce n’est jamais lui, il n’a rien fait. Pas grand-chose en tout cas, à bien analyser son travail.

Vu son courage sans faille, sa volonté d’entreprendre, son engagement sans limites, sa soif d'action, … d’aucuns, au Comité P, l’appellent parfois ‘Pampers’.

Guy Cumps (GC) est un homme très 'sage' et très raisonnable: il ne veut surtout pas de vagues, certainement pas pour l'autorité. Surtout ne mettre aucune autorité, aucun politique en difficulté. Protéger l'establishement, les institutions coûte que coûte.

Pas trop pour son portefeuille quand même.

 

Surtout pas de vagues

Cela n’est pas moi qui …

A l’entendre il n’a jamais rien fait. Ce n’est jamais lui. Au niveau du travail peut-être. Mieux vaut ne rien faire et attendre plutôt que de prendre un quelconque risque. Comme il aime à le dire "Ze dronken een glas pisten een plas en de zaken bleven zoals het was". ... Laissez pisser le mouton, ...

Mais quand même.

 

En 2003, GC, se met, une fois n’est pas coutume, en avant pour s’occuper du recrutement du futur adjoint direct et doublure prévue pour le greffier du comité P, bilingue ... français-italien. Il est en effet grand temps que l’on s’adresse au personnel néerlandophone, pour le moins ... en néelandais, notamment quand on l'évalue, que l’on s’occupe de quelques questions administratives aussi, concernant plus particulièrement le personnel, notamment quand le greffier, pour l’une ou l’autre raison n’est pas là.


La priorité, vu les objectifs du Comité, vu les perspectives, vu les enjeux, devra être donnée à quelqu’un qui a de l’expérience, il sera le chef du personnel supplétif, de la bouteille donc , mais aussi, vu la spécificité du Comité à ce moment-là, surtout peut-être une bonne connaissance du néerlandais.
GC participe activement à l’organisation de ce recrutement qui se soldera par un miracle pour l’heureux élu, unilingue, mais du bon parti -selon les préceptes de GC-, sans réelle expérience cependant dans le domaine concerné ni vraiment de bouteille.
En tout cas pas celle recherchée. Mais qu’importe, il a la bonne carte de parti, et puis, il y a ces autorités politiques qui insistent. C'est ce que dira GV plus tard lorsqu'il sera interpellé sur la question.
Pourquoi ne pas leur faire plaisir. Surtout que c’est elles qui sont toutes puissantes pour les renouvellements des mandats.

 

L’expérience sera sommes toutes assez pitoyable. L’intéressé ne convient pas pour la place de 'conseiller', doublure bilingue du greffier, soucieuse de bonne administration et bien versée dans l'administration d'un personnel multilingue, pour laquelle il finalementa été recruté.

 

Mais qu’importe ' surtout ne pas le remercier, lui donner son congé', cela risquerait de faire mal à certains.
Il ne faut pas mécontenter le politique.
On ne sait jamais. Et il y a ce renouvellement et cette épée toujours au-dessus de sa tête, à lui, GC.


Sous l’insistance d’aucuns, et après d'habiles manoeuvres politiques et autres, ... on va quand même 'déprofiler' ce 'conseiller', mais surtout le garder envers et contre tout, sous l’insistance pour ne pas dire la pression de GC.

Tout cela fait penser à un dossier, concernant l’AIG, que GC a géré, et où il fut impitoyable pour ces (selon lui) ‘vilains’ policiers de l’inspection.
Nous y reviendrons ci-après.

 

Lorsque à l’issue de son détachement dans un cabinet, auquel allait toute la sympathie de GC, ce membre du personnel revient au Comité P, cela ne se passe pas tout à fait conformément aux règles.
Mais qu’importe, contre l'avis du greffier de l'époque, GC veillera à ce qu'il puisse rentrer dans les rangs, avec les honneurs et les ‘cents’ dus à leur couleur politique commune.
Il ne cessera de le protéger, envers et contre tout.

Au Comité P de le ‘chiquer’.

 

Loin de moi ces dossiers délicats, que je ne saurais voir

Surtout ne pas toucher à l’autorité

Au départ du Président Vandoren (AVD), GC est appelé à assurer très courageusement et surtout très servilement l’intérim. Il sera amené à gérer notamment trois dossiers très difficiles concernant l’AIG et le CG.

 

Surtout pas de vagues, surtout veiller à respecter et à ne pas mettre en cause l’autorité politique, protéger les politiques qui quelque part peut-être sont les vrais responsables de ce qui s’est passé ; ils ont préparé, en connaissance de cause, approuvé, si pas téléguidé, et en tout cas signé, après analyse et avis de leur cabinet.

 

Mais qu’importe : surtout pas de vagues ; surtout ne pas risquer de déplaire. .. On ne sait jamais.

 

Pratiquement journellement il ira chercher ses directives auprès de l'un ou l'autre politique, maintenant l'exécutif au courant heure par heure, minute par mintue presque alors que le Comité P est une institution relevant du législatif et d'aucune manière de l'exécutif.
Totalement à l’écoute et soumis donc, oubliant la nature du Comité P et de ses missions. Son indispensable neutralité et indépendance.
Mais une fois de plus, qu’importe, on ne doit pas déplaire au politique et on doit le protéger, en sollicitant e.a. les textes, par des réécritures et des tournures alambiquées au possible que personne ne comprendra.

 

A moi les honneurs

Et puis cela peut rapporter à qui aime les manigances et les honneurs.
Après 10 ans de présence au Comité P, le Président et les membres peuvent prétendre à une distinction honorifique.
AVD, avait subtilement et habilement, grâce à son inertie toute naturelle, en quelque sorte protégé certaines autorités des vagues de certains dossiers délicats.
Son inertie et son inaction seront finalement dûment récompensées. cela a vraiment bien servi certains politiques.
Mais aussi le manque d’indépendance et de neutralité de GC, sa grande servilité, son attachement indéfectible à certaines autorités politiques.

GC va manœuvrer et intriguer et AVD et lui vont obtenir une haute distinction honorifique, pour services insignes rendus, alors qu’ils n’étaient pas dans les conditions.

Par ailleurs, le Comité P est une institution collective et ses décisions et actions collectives, le fait d’un collège. Dès lors pourquoi isoler deux de ses mebres, l’un qui n’avait pour ainsi dire rien fait dans les dossiers délicats en question et l’autre qui n’avait fait que ce qu’on (surtout l'exécutif) lui avait demandé de faire, mais qui ne put le faire qu’avec l’aide et de l’accord du collège qu’il présidait.
Donc en aucun cas d’actions (inactions) individuelles des deux personnes mises à l’honneur, à la suite de manoeuvres et intrigues de GC.

 

On ne touche pas aux autorités judiciaires

Dans d’autres dossiers délicats qui ont fait parfois la une de la presse, GC, s’est toujours attaché à défendre et à protéger envers et contre tout l’ordre établi. D’aucuns se souviendront sans doute de l’enquête sur la gestion des informateurs à Brugge. De nombreux contacts avec l’autorité et surtout pas de vagues.

Le fonctionnement et la gestion des informateurs ne peuvent y être que sans taches, ne s’agit-il pas de la responsabilité de l’autorité.

Le coupable, c’est le dénonciateur. C’est lui le mauvais et non les faits, suscitant pour le moins interrogation, dénoncés.
Nous allons nous en occuper. Il verra ...

 

Mais pourquoi pas à certains policiers

Dans un autre dossier, en Hainaut, concernant deux officiers de police, il va de façon très étrange presque s’acharner sur l’un d’entre eux, inondant tout le monde de papiers, en faisant mine d’ignorer totalement l’autre. Pourquoi ?

Sous quelles pressions, demandes ? En tout cas, cela était tout sauf compréhensible.

 

A moi les petits ‘cents’

Les membres du Comité P bénéficiaient d’une allocation de transport correspondant au montant du transport public (en première classe) de leur lieu de domicile à leur lieu de travail. Mais cela n’était pas assez pour GC.

Il lui fallait plus.

Plus que ces policiers qu’il contrôlait et que ces enquêteurs qu’il dirigeait.

Avec deux comparses, il va derrière le dos du Parlement, et au début même, derrière le dos du Président AVD, mettre au point un système subtil et intéressant.          
 

 

Le Comité P, reçoit une dotation du Parlement et doit lui présenter son budget, avec les explications que cela implique. GC and co. vont solliciter ce budget, tirer dessus dans tous les sens et avoir recours à la ficelle bien connue dans certains milieux de la location de biens et de services pour pouvoir s’arroger, sans d’aucune manière en référer, cette fois, à l’autorité, un véhicule de fonction Audi A6 ‘full options’.

Véhicule qu’il utilisera à en veux-tu jusqu’à six fois par jour, pour aller voir, Pierre, Paul et Jacques, sans rapport avec le service, sa maman, sa banque, … A cet égard, il serait peut être intéressant de consulter les carnets qu’il tenait à cet égard.
L’on verrait ainsi combien les motifs invoqués par écrit, dans une note de façade, pour justifier l’acquisition de ces véhicules étaient artificiels.

 

Combien de fois, a-t-il vraiment utilisé son véhicule Audi A6 pour le service ? Pour visiter, dans le cadre de ses missions et tâches, un service de police ?
Curieux de l’apprendre. Mais facile à vérifier. Mais qui le fera ?

 

On ne touche pas à mes collègues magistrats

Lorsqu’il assure l’intérim de la présidence, en 2008, le commissaire aux comptes va lui signaler e.a. que l’organisation d’une journée d’études (dans laquelle la société Nostres de WP, a joué un certain rôle) a coûté particulièrement cher (notamment à cause de la prestation –indirecte- de Nostres) et est de nature à susciter de nombreuses interrogations légitimes.

Il va gagner du temps, mais, finalement, on ne fera rien.
De même quand le commissaire aux comptes lui communique les références d’un site web et l’existence d’une société (Nostres), ‘runnée’ par son collègue Walter Peeters.       

 

 

Que voulez-vous, tout ceci n’est pas bien grave.
Et puis, n’a-t-il pas été le témoin du juge WP à son pseudo-mariage religieux ?

De même lorsque WP, le juge, son ami, aura recours à des moyens du Comité pour organiser une journée d’études privée, avec sa société ‘Nostres’ (cfr. par ailleurs), il ne prendra aucune mesure d’investigation, de vérification, …

 

Attendre que cela passe, comme toujours.

 

Il sera tout aussi angoissé, mais inerte lorsqu’on lui signale qu’un autre de ses collègues a fait des retraits suscitant interrogation, avec sa carte de crédit.
Aucun contrôle approprié ou complémentaire.
Aucune mesure concrète de contrôle ou de vérification.

 

Surtout pas de vagues.

On ne sait jamais. 

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans cumps
commenter cet article
24 janvier 2012 2 24 /01 /janvier /2012 08:40

Pour une administration plus propre

Dénoncez les abus.

 

 

Le Comité P : le Président du ‘grand’ contrôleur externe montre le bon exemple

 

 

 

Avant qu’il n'arrive début 2009, peut-être même quelque peu à son instigation -la presse il connaît si bien- une certaine presse annonce que B. Van Lijsebeth (BVL) va remettre de l’ordre au Comité P. Beau compliment pour son prédécesseur, André Vandoren. En effet, jamais pourtant il n’avait été question de désordre ou de quoi que ce soit de négatif sous la présidence de cet illustre prédécesseur, Vandoren (AVD). 
Mais cela est quelque part la marque de fabrique, le « management style » de BVL, « remettre de l’ordre » (à tout prix) chez les autres bien entendu, mais certainement pas pour lui. « Management style » centré sur le 'Chef', mais très dur, créant plus de désordre et surtout de mécontentement que tout autre. Peu préoccupé des droits du personnel et de son légitime bien-être.  
Mais qu’attendre d’autre d’un illustre magistrat, autoritaire et particulièrement imbu de lui-même. Se targuant auprès de tout qui voulait l'entendre et même auprès de ceux qui ne vouaient pas l'entendre -il le disait tellement et tellement fort- combien il avait dû remettre de l'ordre à la Sûreté de l'Etat et combien il l'avait particulièrement bien fait. Quod non, mais cela n'avait rien à voir avec ses fonctions au Comité P. Et ce dernier tournait. Peut-être pas comme il l'aurait souhaité, mais, sans conteste, cela tournait.

 

Une des premières mesures que Van Lijsebeth (BVL) prendra sera de se faire servir, ses boissons et ,notamment tous les midis, ses repas aussi, en son bureau. Pas prévu, ni dans le contrat du personnel administratif, ni dans celui du personnel d’entretien. Mais que voulez-vous. On a son statut de 'Président'. Et il est important de le montrer : à tous.
Ils n'ont qu'à bien se tenir. 
On se fait donc servir. Comme au bon vieux temps de la bourgeoisie catholique flamande.

 

Le Comité P est un Collège, une institution collégiale, où le Président est un primus inter pares, rien d'autre, rien de plus. 
Mais pas question de respecter la loi -cela n'est pas fait pour les magistrats de sa trempe : les règles s’il le faut on les changera, ou on les fera changer. Et il va d'ailleurs s'y attacher, avec ses appuis politiques- le chef est le chef : le président est le président et il faut que cela se sache.  
La collégialité, voulue par le législateur, c’est quoi cette créature? Sans doute le législateur a-t-il mal écrit et traduit sa pensée. BVL, lui, sait bien ce que le législateur a vraiment voulu dire ! 
BVL a été chef de la SE et Procureur du Roi. Il n’y a aucune différence dans sa nouvelle fonction de président : d’abord et avant tout il est le chef.   
Et il faut qu’on le sache. 
Très rapidement d’ailleurs, le greffier, sa première cible, s’en rendra compte.Avant de finalement se soumettre, même plus que se soumettre.

 

Très rapidement aussi, comme il aime le dire « il va remettre de l’ordre » dans l’acquisition des véhicules de service du Service d’enquêtes. Il faut tout revoir au rabais. Durant des semaines et des semaines on va en discuter, raboter, ratiociner, alors que le marché est conclu avec le Service fédéral d’achat, qui est déjà, de loin le même cher. Mais que voulez-vous. Il faut donner le ton. Il faut un exemple. Clairement asseoir son autorité et mettre au pas. Avec l'aide du fidèle caporal-chef Guy Cumps. ...

 

Mais pour Moi, ...Une très belle voiture pour moi!

Mais en même temps et parallèlement, cet étrange personnage, véritable monsieur propre du XXIème siècle va aussi s’inquiéter de son propre confort et bien-être. Ses Collègues, Cumps et Peeters ont mis au point une belle friandise pour les membres du Comité P qui le souhaitent, un beau système, des plus dignes d'une culture de 'profitariat' -graaicultuur, comme l'on dit aussi, par ailleurs. Derrière le dos du Parlement et hors du cadre budgétaire, initialement prévu. On le verra par ailleurs-.
Après le petit personnel, maintenant il est plus que temps de penser à son véhicule de fonction ! Il lui faut un beau véhicule, digne de ce nom. Mais surtout digne du grand chef qu'il est.
Véhicule qui lui permettra également, ou devrait-on dire avant tout, de profiter d’un transport de qualité pour ses week-ends aussi, ses vacances, …
Et tout cela aux frais du Comité P et donc finalement du contribuable.

 

Alors qu’il y a au moins cinq très beaux et très bons véhicules, en excellent état –dont trois Volvo 80, achetées, comme il se doit à Halle, une audi A6, plusieurs très belles et très performantes Skoda, également achetées à Halle-  dans les garages du Comité P, au relativement faible kilométrage de surcroît. 
Mais cela n’est ni au goût, ni à la hauteur des qualités managériales de « Monsieur le Procureur du Roi », ancien directeur de la SE, éminente créature CVP, puis CDNV.    
Il lui faut du beau et surtout du neuf. Quelque chose à la hauteur de ses qualités managériales.

 

Pas question de s’adresser au Service fédéral des achats, comme pour les voitures de ces ‘minables’ du service d’enquête ('Minables', dans son esprit sans doute.). C’est pourquoi, sans vergogne, sans beaucoup d’attention pour les procédures  de marché non plus -pour la comparaison convenable des offres en la matière notamment- il va se focaliser sur une seule procédure, un seul fournisseur et sur un seul véhicule de prestige, une Audi A6, à l’équipement et aux caractéristiques somptuaires.      
Mais que voulez-vous, vu toutes ses qualités et les appuis dont il dispose, rien ne sera trop beau pour lui. 

Pas question ici de faire un cahier des charges, de comparer des véhicules aux caractéristiques et performances comparables !    
Que diable, n’est-il pas le Président : celui qui peut décider de tout. N'est-il pas encouragé par son toutou Guy Cumps qui n'a de cesse d'encenser son beau projet. Et puis lui, n'a-t-il pas pu bénéficier non plus d'une très belle Audi A6, flambant neuve, il s'entend ...   
Le tout s’élèvera à un prix catalogue de près de 44000 euros. Et cela sans vraiment se préoccuper des règles en la matière, notamment des procédures classiques de marché.   
Mais que voulez-vous, il est le Président.
Surtout celui qui s’est donné pour mission de ‘remettre de l’ordre’.

Et en bon Président, magistrat, ancien procureur du Roi, d’Anvers –cela dira sans doute quelque chose aux protagonistes des affaires ‘Visa’ de l’endroit-, il montre le bon exemple.

 

Mais non, ce n'est pas grave!

De petites choses, de petits oublis.

On ne s’étonnera pas alors de sa relative indulgence vis-à-vis de certains de ses collègues. Qui ont créé de toutes pièces et derrière le dos du Parlement, le système des ‘véhicules de fonction’ dont il peut profiter aujourd’hui. Pourquoi s’occuper de leurs oublis, de leurs petites erreurs de parcours, comme il le dira. 
De ces petits cadavres du passé(on y reviendra par ailleurs).
Ne sont-ils pas non plus des ‘magistrats’, tout comme lui, théoriquement et intrinsèquement honnêtes et irréprochables : par la grâce de Dieu !

 

Le commissaire aux comptes lui rapportera des faits, qui s’ils ne sont peut-être pas pénalement répréhensibles aux yeux d'aucuns –mais c’est à la justice d’en décider et non à un PR en congé de ses fonctions de ministère public-, ne sont pas conformes aux procédures en vigueur, sont par ailleurs de nature à susciter d’importantes interrogations (nous y reviendrons par ailleurs), à nécessiter des mesures à l’égard de ceux qui les ont posés ou en sont les auteurs ou principaux protagonistes.     
Là aussi, s’il remet de l’ordre, c’est vis-à-vis du petit personnel, de l’administration, du service d’enquêtes, mais pas vis-à-vis de ses collègues magistrats. 

Que voulez-vous, c’est du passé et lui, lui il remet de l’ordre pour l’avenir.
Pour sa gloriole.

Il sera dès lors très indulgent à l’égard de son collègue Schuermans(cfr. Par ailleurs un autre développement) . En ce qui concerne son collègue Peeters, il ne donnera jamais la moindre information en retour au commissaire aux comptes et il est plus que probable qu’il n’a pris la moindre mesure à son égard. 
Comme cela fut le cas pour Schuermans qui quitta le Comité avec une belle réception et un beau cadeau (lui qui payait ses cadeaux au fils du Président et aux secrétaires avec la carte de crédit que le Comité P lui avait confiée, nous y reviendrons par ailleurs). 
Il ira aussi pavaner à la réception de départ de Peeters. Mais qu’avait-on à lui reprocher. Un si brave, bon juge. 
Intègre ? respectueux de l’éthique ? Mais c’est quoi cela pour un discours gauchiste de ces « emmerdeurs », défenseurs à tous crins des droits de l’homme (Dans son esprit sans doute.). 
Quelle engeance ces gens et ces institutions. Des « emmerdeurs », comme il avait l'habitude de le dire avec son collègue Cumps. Rien d’autre.

 

En bon ‘manager d’ordre’ qu’il est il a bien pris quelques mesures générales, pour le futur. 
Mais le cœur du problème, il n’a pas pu, pas voulu le voir.      
Classique pour de tels managers, à l’omniscience –donc aussi managériale- infuse, venant d’un parquet exemplaire en matière de management.

 

Mais j'ai ma voiture et je la garde

Et entretemps, surtout, il continue à profiter de sa voiture de fonction de 44000 euros (catalogue) pour faire journellement l’énorme distance qui le sépare de son domicile de Grimbergen, pour aller en congé, à la mer aussi, pour ses vacances à l’étranger.
Et tout cela aux frais du Comité P et finalement du contribuable.

 

J'engage qui je veux !

Ne suis-je pas le 'grand' chef

Le Comité P a une politique de recrutement et de nomination qu’il fixe à l’occasion de ses réunions stratégiques, puis qu’il exécute selon un certain projet et un certain planning.
L’on connaît ainsi des mois et des mois à l’avance ses projets en la matière qui font le plus souvent l’objet d’une publication externe ou interne.
Le Comité P avait aussi mis des mois à arrêter son organigramme avant de l’approuver.
Mais quelle importance ces projets, cette politique et cet organigramme dûment approuvés. N'est-il pas le président?
Et une certaine personne lui a tapé dans l’œil lors du recrutement pour une autre place spécifique. Cela s’est bien vu, par ceux qui étaient présents.
Il n’est pas arrivé à le faire recruter ici et pour la place de la cellule plaintes, comme prévu. Mais qu’importe.  
Qu’importe, il est le président, magistrat omniscient et tout puissant. Il y a bien aussi un recrutement/nomination interne en cours. Deux personnes ont réussi la sélection. Mais qu’importe. Il ne s'agit que de 'petit' personnel (Dans son esprit sans doute).
Lui, il lui faut une place pour son poulain. On ne nommera pas l’une de ces deux personnes, qui ont pourtant réussi le test que lui même avait défini.
Alors que le statut prévoit clairement le cas, que cela avait été dûment programmé et publié, que la sélection a eu lieu et que deux personnes ont réussi (pour une place il est vrai. Mais peu importe, il incombait au Comité P de choisir entre les deux), on ne nommera personne.    

 

Et alors, ensuite, ... bien qu’il n’en fut jamais question auparavant, que personne n’en avait jamais parlé auparavant, que personne n’en avait formulé le besoin ou le souhait, le Président pousse au recrutement d’une nouvelle personne et l’affecte à un poste qui n’existe pas au tableau organique et dont il n’a jamais été question auparavant.

Qu'importe, on créera ce poste ex nihilo !     
Deux personnes lésées et une autre, qui avait particulièrement plu au 'patron', rudement favorisée par la grâce de Dieu une nouvelle fois.

 

Comme cela a donné lieu à des critiques dans le chef d'aucuns 'emmerdeurs'  et à des discussions, on va arranger les choses : alors que les procès-verbaux de réunion plénière du Comité P sont des actes authentiques, sans en référer au Comité P, sans en parler en Comité P, surtout sans faire approuver quoi que ce soit par le Comité P, l’on va modifier ab nihilo et d’initiative un procès-verbal de réunion plénière du Comité P, alors qu’il avait été dûment approuvé.        
Très beau. Non ? Bel exemple ? 
Peut être faudrait-il demander à l’AIG son avis sur de telles pratiques ?
Pratiques que le Comité P a dénoncées plus d’une fois. 
Oui, mais là chez les autres.

 

Le statut des enquêteurs

Un nouveau statut des enquêteurs, auquel le Comité P travaillait déjà depuis près de quatre ans, est presque formalisé au moment où BVL arrive au Comité P. 
Mais ces enquêteurs ne gagnent-ils déjà pas assez (Dans son esprit sans doute. Position, comme il se doit partagée par le 'toutou'). N’ont-ils déjà pas assez d’avantages. Ils sont même mieux payés et ont un meilleur statut que les membres du Comité P et cela n’est pas normal. Soutenu en cela par Schuermans, autre « grand ami » des enquêteurs et de leurs soi-disant avantages, il va, une nouvelle fois d'autorité, bloquer le dossier. 
Mais, par ailleurs, il fera tout pour faire passer au Parlement un projet destiné à renforcer ses prérogatives, la durée de son mandat, ... une nouvelle fois s'octroyer des avantages non négligeables à lui et à son 'toutou', guyguy ... 
Alors que le texte et le document de transmission ont été approuvés en Comité, alors que le document se trouve chez la traductrice, il en changera encore d’initiative, d'autorité, et plusieurs fois, différents aspects jusqu’au dernier moment avant de l’envoyer.
Et tout cela avec l'appui de ses amis politiques! Et ceux de Cumps.

 

On ne touche pas à mes amis

Les Comités sont saisis d’une plainte contre un intime de BVL, d’un ami politique incontesté et incontestable (Lui aussi, comme Dedekker était d’ailleurs présent au mariage de son fils).        
Très embêtant cette plainte. Elle contient quelques éléments interpellants et crédibles, au vu de ce qui s'était passé au Comité P. Mais l’on ne va quand même pas dire tout ce que l’on sait à l’autre Comité. Cela pourrait être embêtant et pourrait aussi porter ombrage au Comité P. 
Et puis, c’est un bon ami. Il ne mérite pas cela.

Mais enfin, qui a bien pu porter plainte contre cet honnête magistrat, ami de toujours? C'est quand même bien là qu'est le vrai crime ! Celui dont il faut s'occuper.          
Mais bon sang de bon sang, le Comité P a des caméras de surveillance. 
En violation des dispositions protectrices des droits de l’homme, de la Constitution, de la loi même régissant le fonctionnement du Comité P, BVL, va donner des ordres pour que l’on fasse tout pour identifier le dénonciateur. 
Belle immixtion dans l’exercice de fonctions de Justice. Un magistrat en congé de ses fonctions de ministère public, fût-il un ancien procureur du Roi, n’a plus aucune compétence de recherche et d’information.
C’est pourtant bien ce que fera BVL en donnant ses directives en vue d’essayer d’identifier le dénonciateur.          
Quid alors du dénoncé ? Un saint, n’est-il pas vrai.

 

Tout cela est possible et ne pose aucun problème d’aucun ordre quand on est magistrat au Comité P.          

 

Beaux exemples !

N’est-il pas.

 

Mais qui contrôle ces contrôleurs?

Quis custodiat ...

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans van lijsebeth
commenter cet article
17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 09:08

L’exemple vient d’en haut. Même d’un juge, membre flamand du Comité P

Walter Peeters, juge et membre du Comité P est finalement un homme très sympatique, mais tellement intéressé.

Le Morgen lui a d’ailleurs consacré une page entière dans ce cadre.   

 

Avec, d’autres diront au détriment, de collègues, il a mis au point des tableaux indicatifs en matière de dégâts corporels.

Pendant sa présence au Comité P il va, en parallèle s’intéresser à cette activité et la développer à son seul profit ou à celui d’une société qu’il anime.

En 2003-2004, puis en 2005, il va organiser des journées d’étude à ce propos.

Alors que ces activités n’ont rien à voir avec le Comité P, il va cependant, à différents égards et pour différentes tâches, engager le Comité P et surtout son personnel, dans cette activité lucrative pour lui. Au début les inscriptions se feront même via deux membres du secrétariat du Comité P qu'il s'est annexé pour cette organisation et aussi pour faire préparer transparents et documents. Ils seront même là pour l'accueil à l'occasion de ces journées d'étude purement privées, en tout cas, sans aucun lien avec le Comité P.               

 

C’est ainsi que deux membres de ce personnel assureront le secrétariat des deux premières journées d’études qu’il organise durant sa présence au Comité P. Pour la première journée, ils apparaîtront même formellement sur les documents qu’il produit. Les inscriptions devront être adressées à André ou à Heidi, et il mentionne, sans aucune vergogne, les numéros de fax et de téléphone de ces personnes, membres de l’administration du Comité P.

Il saura même les convaincre (mais c’est facile quand on a le pouvoir), d’être présents à la journée d’études, sans doute même à la deuxième.

L’un et l’autre prépareront même différents documents dans le cadre de cette journée totalement étrangère aux missions et activités du Comité P, notamment, l’un ou l’autre Power point.

Cela ne sera pas la première ni la dernière fois. Lorsque plus tard, avec la société qu’il anime, il organise une nouvelle journée d’études à propos de ces tableaux indicatifs, il fera appel à une des traductrices du Comité P et à l’un de ses juristes pour traduire plusieurs documents, notamment l’un, particulièrement difficile, d’un juriste qu’il a par ailleurs choisi de consulter dans un dossier qui intéresse le Comité P. C

Les personnes n’ont pas le choix, elles ne peuvent que collaborer, WP est l’un des patrons, pas des moindres et pas des plus faciles.

 

 

Si l’on examine bien la comptabilité du Comité P, l’on verra que WP a eu un certain nombre de déjeuners de travail avec des personnes plus ou moins impliquées dans l’organisation et dans le succès de ces journées d’études, n’ayant rien à voir avec les missions et les activités du Comité P et servant pour l’essentiel ses intérêts financiers propres ou ceux d’une société qu’il anime.

 

Pas mal pour un juge, censé n’avoir aucune activité de cetype. Pas plus d’ailleurs qu’un membre neutre et indépendant du Comité P.

 

L’intéressé aura aussi de nombreux déjeuners de travail avec des politiques, assez étrangement rien qu’avec des politiques du parti pouvant jouer un rôle dans le renouvellement de son mandat et de surcroît, quand on analyse bien les choses, des politiques n’ayant de près ou de loin rien à voir avec les activités du Comité P, ni avec ses missions.

Bon, mais tout cela est bénin et n’a pas coûté énormément au Comité P, comme le dirait son président BVL.

 

Là où il s’est vraiment dépassé, c’est à Curaçao. En vacances là bas il a estimé – et tout le monde sait bien combien ce pays est primordial en matière de contrôle externe des services de police et exemplaire en matière d’intégrité-, il a donc estimé qu’il était indispensable d’avoir un contact, ‘very close’ avec les autorités locales.

Ce qui coûtera au Comité P pas loin de 600 euros.

 

Il ne va pas s’arrêter là. Juge il a créé une personne morale, au travers de laquelle il développe différentes activités rémunérées.
Ainsi, dans le cadre des tableaux indicatifs précités, il va organiser une journée d’études qui rapportera à sa société, et finalement à lui-même. Nous l’avons vu dans ce cadre, il engagera du personnel du Comité P .

Cela ne sera pas la seule fois.

 

Pour le Comité P, il va organiser deux journées d’étude, assez médiocres, mais très chères. Elles auront un budget pas loin de 90000 euros et occasionneront au Comité P une perte de près de 30000 euros.

Mais tout n’est pas perdu pour tout le monde. Sans en aviser personne, « belle construction », la société de WP, va (sous)traiter -contracter avec l’un des contractants du Comité P, notamment pour produire un CD-Rom. Cela coûtera près de 12500 euros.

Production à laquelle participeront aussi, finalement au profit de la société de WP, plusieurs membres du personnel du Comité P, mais aussi son propre fils. Comme par hasard, en tant que travail de fin d’études, il a quelque chose à réaliser, pour son école.

Et pourquoi pas. Et comme par hasard, détournant les activités et les missions du Comité, Papa Walter, va lui servir l’occasion sur un plateau d’argent, mais au coûts du Comité P. Bien joué.               

 

Il paraît, selon le président BVL et les hautes autorités judiciaires qu’il en a convaincues, que cela ne poserait pas le moindre problème d’un point de vue ni juridique, ni éthique.

Bien joué. Si on allait voir à Charleroi, l’on aurait d’autres sons de cloche, pour des constructions plus innocentes, mais bien répréhensibles.

 

Que voulez-vous, il ne s’agissait pas de magistrats flamands du Comité P.

Les règles ne sont pas les mêmes pour tous.

Deux poids, deux mesures, en faveur de ceux qui devraient, par essence, montrer l’exemple.

 

Les membres du Comité P bénéficient de différentes indemnités, WP aussi.

Mais cela ne lui suffit pas, alors qu’il dispose d’une indemnité « internet » payée par le Comité, il va cependant rentrer les mêmes frais, en tant que charges liées à son titre et à ses fonctions de juge, auprès du ministre de la Justice.

Pourquoi pas?           

 

Tout le monde sait qu’il n’y a rien de plus normal pour un juge qui ne compte pas.

 

Tous ces faits furent dénoncés aux président BVL, qui ne jugea pas utile de faire quoi que ce soit à l’égard de WP. Il aura même une présence très remarquée à la fête de départ de l’intéressé.

 

Pourquoi pas entre collègues profiteurs ?

 

Ces faits furent aussi dénoncés à l’autorité judiciaire.

Le président BVL, proclamera à plus d’une reprise qu’il n’y avait rien dans ces dossiers et qu’en conséquence, après l’avoir entendu sans doute, ils furent classés.

 

Les dénonciations internes et externes telles qu’elles furent formulées feront l’objet d’une publication distincte.

…/…

(àsuivre)

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Peeters
commenter cet article
17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 09:06

Quelques dépenses de W Peeters qui suscitent interrogation

 

En 2008 W. Peeters organise une journée d’études dont on trouve le programme ci-après.

Cette journée d’études appelle un certain nombre de réflexions et interrogations jamais rencontrées.

Elles seront évoquées dans le prolongement du programme ci-après :

 

 

Nationaal Verbond van de Magistraten van Eerste Aanleg - vereniging zonder winstoogmerk

Union Nationale des Magistrats de Première Instance - association sans but lucratif

 

…/…

 

Koninklijk verbond van de vrede- en politierechters

Union royale des juges de paix et de police

 

…/…

 

Programma colloquium “De indicatieve tabel herzien”

Kinepolis Brussel 15 oktober 2008

 

09.00u. onthaal koffie en koek

09.30u. welkom door de dagvoorzitter

09.45u. Prof. Ludo Cornelis“Hoe recht genegenheid penaliseert”

10.30u: pauze

11.00u: Prof.Cosyns: “Is psychische pijn morele schade?”

12.00u: lunch

13.00u. Dr.Morlion: “Wanneer de pijn blijft: chronische pijn als zware biopsychosociale hypotheek."

14.00u. W. Peeters“De vernieuwingen in de indicatieve tabel”

15.00u. slotwoord dagvoorzitter

 

Prof. Ludo Cornelis, advocaat kantoor Eubelius, gekend voor zijn steeds vernieuwende bijdrage aan het aansprakelijkheidsrecht is een vaste waarde op onze studiedagen.

Prof. Paul Cosyns is hoogleraar Psychiatrie aan het UZA.

Dr. Morlion is kliniekhoofd anesthesiologie en coördinator Leuvens Algologisch Centrum (Pellenberg).

Walter Peeters is rechter eerste aanleg te Dendermonde en vanaf het begin een bezieler van de indicatieve tabel.

 

Inschrijven via: www.nostres.org

Deelname wordt bevestigd door storting van 150 euro t.n.v. Nostres op rekeningnummer: 737-

0206834-73.

 

Het verslagboek met de nieuwe tabel is in de prijs begrepen.

Parkeerplaats (op parking T)wordt gereserveerd op aanvraag.

 

6 studiepunten voor de opleiding advocaten werden toegestaan.

2 studiepunten voor de magistraat stagiair werden toegestaan.

FOD Justitie neemt ten laste voor magistraten, referendarissen,parketten, griffiers en stagiairs .

 

Dans le cadre de cette journée d’études WP a fait réaliser plusieurs travaux par des membres de l’administration du Comité P, durant leurs heures de service. Notamment des traductions (e.a. du très difficile texte : “Hoe recht genegenheid penaliseert” et du programme).

Il a aussi fait effectuer des travaux de dactylographie par des membres de l'administration du Comité P, notamment les documents « indicatieve tabel 2008 herziening ned » et « tableau indicatif 2008 herziening fr », … 


WP se présente dans cette invitation/programme comme « rechter eerste aanleg te Dendermonde », il est en fait membre du Comité P et à cet égard et en tant que juge aussi -peut-être même plus encore, tenu à différentes obligations de réserve, de neutralité, d’indépendance.
Il ne peut notamment se livrer à des activités de type commercial. 

Les inscriptions et paiements doivent se faire à l’intermédiaire ou à :   
Inschrijven via: www.nostres.org

Deelname wordt bevestigd door storting van 150 euro t.n.v. Nostres op rekeningnummer: 737-

0206834-73.

Nostres est une société créée et animée par le juge, membre du Comité P, WP. Et cela ne dérange vraiment personne qu’en tant que magistrat il aie de telles activités depuis 2007.
Sans préjudice des asbl associées à cette journée d’études, c’est une société, dans laquelle WP est largement partie prenante, qui organise la journée d’études et en prend les éventuels bénéfices.
Etrange non, dans le chef d’un magistrat, à double casquette…


WP organise cette journée avec deux asbl. Si on examine la comptabilité du Comité P et les notes de frais de WP durant cette période –payées par le Comité P, dans le cadre (et dans les limites de ses missions et tâches), on peut y lire ce qui suit :

140508 : Voorzitter REA (rechtbank eerste aanleg) Tournai ;

200108: Lunch Koninklijk verbond vrederechters en politierechters;

…/…


La journée d’étude que WP organise a, à la suite d’une longue procédure, été reconnue comme formation par le ministère de la Justice (6 studiepunten voor de opleiding advocaten werden toegestaan.

2 studiepunten voor de magistraat stagiair werden toegestaan.

FOD Justitie neemt ten laste voor magistraten, referendarissen,parketten, griffiers en stagiairs.)

 

Si l’on consulte une nouvelle fois la comptabilité du Comité P pour cette période ainsi que les notes de frais déposées par WP –donc payées par le Comité P, dans le cadre de ses missions (et ses tâches), on peut notamment y lire ce qui suit :

040808 : Bespreking opleiding FOD Justitie MAVDG ;

041108: Bespreking opleiding FOD Justitie MAVDG ;

171208: Lunch opleidingsinstituut Justitie;

…/…

 

On peut, en examinant la comptabilité du Comité P pour la même période, encore  faire plusieurs constatations interpelantes, voire amusantes ;

Les nominations des membres du Comité P sont fortement liées à la politique. Certaines reconnaissances et appuis sont toujours les bienvenus .
Mais cela a-t-il quelque chose à voir avec les missions et tâches du Comité P, dans le cadre desquels ces notes de frais sont rentrées ou ce dépenses sont faites ?

070808 : Lunch Open VLD ;

270707 : Lunch Open VLD ;

211007: Lunch Open VLD;

 

Une dernière dépense de WP est tout aussi interpellante.
Fin 2007, l’intéressé est en vacances à Curaçao. Dans la comptabilité du Comité P l’on trouve -sans la moindre pièce justificative, ni explication, conformes aux règles en vigueur- l’on trouve la mention suivante :

141107 : Kura Hulanda : 620,99

Belle note. Pourquoi ? et avec qui, alors qu’il est en vacances …

…/… ( à suivre)

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Peeters
commenter cet article
15 janvier 2012 7 15 /01 /janvier /2012 10:39

 

 

Hierna uittreksels van een document ivm de "persoonlijke" uitgaves van Schuermans opgesteld door de boekhouder van het Comité P, in tempore non suspecto.

 

Ci-après quelques extraits d'un document établi par le comptable du Comité P, in tempore non suspecto, à propos des dépenses de Schuermans.

 

25-11-2011 10;26;06

25-11-2011-10-24-44.jpg

25-11-2011-10-22-26.jpg

 

Pourtant dans son Belga il dément.

Dans un autre document à propos des notes de frais, le comptable parle bien d'une cafetière Senséo. Et pas, comme le suggère Schuermans dans ses communiqués, son ancien collègue, en l'occurence, Gil.L. Bourdoux.
Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Schuermans
commenter cet article
15 janvier 2012 7 15 /01 /janvier /2012 10:30

RAADSHEER COMITÉ P DIE VOCHT TEGEN VISA-MISBRUIKEN, SJOEMELDE ZÉLF MET KREDIETKAART 

«Duizenden euro’s op zak gestoken»

Een voormalige raadsheer bij het Comité P die naam maakte door het Visa-misbruik bij de politie van Charleroi streng aan te pakken, zou zelf wel héél gek gedaan hebben met zijn kredietkaart van het Comité. Dat blijkt uit een rapport van een collega-raadsheer. Frank Schuermans zou er onder meer snelheidsboetes, huwelijkscadeaus en een Senseoapparaat mee bekostigd hebben. Volgens insiders stak hij meer dan 5.000 euro onterecht op zak. Schuermans — die nu topkandidaat is om procureur-generaal van Gent te worden — spreekt van een «opgeblazen lastercampagne».

 

Het uitgelekte rapport valt op een uiterst slecht moment voor Frank Schuermans. Binnen enkele weken gaat de huidige Gentse procureur-generaal met pensioen en Schuermans staat met stipgenoteerd om de man op te volgen en zo één van ’s lands belangrijkste rechterlijke ambten in de wacht te slepen. Schuermans is een spraakmakend figuur. Voor hij aan de slag ging op het parket-generaal had hij al naam gemaakt op het Comité P, dat de politiediensten controleert. Hij is de man die het korps van Charleroi doorlichtte en er komaf maakte met... een uit de hand gelopen Visa-affaire.

«Uiterst harde en weerbarstige kerel», klonk het toen bij de politiemensen die met hem te doen kregen.Hard dus, maar dan vooral voor de Visa-misbruiken van een ander en minder voor de zijne, zo moet nu blijken uit het rapport dat in 2009 opgesteld werd door de toenmalige commissaris van de rekeningen bij het Comité P. Uit dat onderzoek wordt duidelijk dat Schuermans de kredietkaart niet beschouwde als een betaalmiddel voor zogenaamde ‘werkgerelateerde uitgaven’, maar wel als een «bijkomend voordeel in natura», zoals Schuermans het zelf noemde in zijn wederwoord.

Een voordeel dat onbeperkt aangewend mocht worden.

 

Dit zou hij er volgens collega mee betaald hebben: Het lijstje met onterechte betalingen — tussen 2006 en 2009 — is lang en divers. Twee snelheidsboetes van 100 euro, een hotelkamer voor een privéreis naar Oostenrijk, geldafhalingen, huwelijkscadeaus, maar ook domweg een cola in een tankshop. Nog een opmerkelijke uitgave volgens het rapport is een Senseo koffiezetapparaat. Schuermans zou die volgens de rapporteur gekocht hebben omdat hij de koffie op het Comité P niet lekker vond,maar het toestel staat—nog volgens het rapport— wel bij hem thuis.

 

«U moet daarbij weten dat een raadsheer niet echt slecht verdient », zegt een insider van het ComitéP. «Netto bedraagt het loon tussen de 4.500 en 4.700 euro. Daarbij komen nog maaltijdcheques, een auto,een brandstofkaart, gratis internet plus de vele zitpenningen omdat hij in verschillende commissies zetelde.

Wat Schuermans dan bezielde? Hij is gewoon gierig, denk ik.»

 

Het rapport is indertijd overgemaakt aan het parket-generaal in Gent. «Tja. Schuermans werkt daar. Het zal wel geklasseerd zijn De insinuatie dat het rapport werd geklasseerd door het parket-generaal van Gent omdat Schuermans daar werkt, neemt hij niet. «Het rapport is niet alleen binnenstebuiten gekeerd door het parket-generaal van Gent,maar ook door het kabinet van de minister,door de nieuwe baas van het Comité P en door het Rekenhof. Niemand Van hen heeft strafbare feiten ontdekt.

 

Dat laatste klopt. Schuermans trok het boetekleed aan, deed een aantal terugbetalingen en aan de zaak werd uiteindelijk geen gevolg gegeven. Wel wordt in de wandelgangen verteld dat de man omwille van de affaire vertrok bij het Comité P.

 

Frank Schuermans is in het buitenland als we hem contacteren. Hij reageert niet echt verbaasd. «Ik ken dat rapport uiteraard en het gaat volgens mij niet om duizenden euro’s, maar slechts enkele honderden euro’s die ik inderdaad uit eigen wil terugbetaald heb. Niemand heeft mij moeten dwingen.»Dit lek is gewoon de start van een lastercampagne, een wraakoefening tegen mijn persoon om mijn kandidatuur te kelderen. Wellicht wordt de laster mee onderhouden door de toenmalige raadsheer die het rapport opgesteld heeft. Die man kan me — om God weet welke reden— niet luchten.»

 

Het laatste nieuws ( DIRK COOSEMANS)

Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Schuermans
commenter cet article
3 septembre 14 1 03 /09 /septembre /14 01:25

Een goed boek en zeer goed in navolging van het andere boek "Leid ons niet in bekoring...." leest goed, spannend verhaal......

Verlos ons van het kwade
Repost 0
Published by pourquoichanger - dans Divers
commenter cet article

Présentation

 • : Citoyens soyons vigilants! Et Pourquoi donc changer?
 • Citoyens soyons vigilants!             Et Pourquoi donc changer?
 • : Pourquoi me direz-vous? J’ai été membre d'une institution nationale importante durant un peu plus de 10 ans. Peu de temps après mon arrivée j’y décelai différents imperfections ou manquements au niveau de la gestion, notamment budgétaire et informatique. Moyennant quelques corrections elles purent assez vite être corrigées, notamment dans le prolongement des rapports et observations du commissaire aux comptes. En 2007-2008, l’on peut y remarquer de façon plus répétitive, le développement d'une belle et importante institution nationale,
 • Contact

Recherche

Articles Récents

Liens